Aanpak

In ons onderwijs gaan wij uit van een pedagogische, didactische en kind visie.

Pedagogische visie
Wij willen dat alle kinderen zich welkom voelen op onze school. Daarom scheppen wij in de groepen een sfeer waarin ieder kind optimaal kan functioneren, zich kan ontwikkelen en kan laten zien wat het kan. Duidelijke gedragsregels en het stellen van grenzen zorgen voor een veilige leeromgeving. Zo bevorderen wij zelfstandigheid, voor zichzelf op kunnen komen, voor elkaar zorgen, zelfvertrouwen laten groeien en goede omgangsvormen bijbrengen.

Didactische visie
Het onderwijs stemmen wij zoveel mogelijk af op verschillen tussen leerlingen. Zij leren daarom verschillende leerstrategieën toe te passen. We sluiten aan bij de leef- en belevingswereld, variëren met werkvormen en geven toepassingsgerichte opdrachten. Als team werken wij permanent aan onze professionaliteit en deskundigheid.

Kind visie
Wij zien ieder kind als een sociaal en uniek mens met een eigen persoonlijkheid. Geloof in jezelf en het vertrouwen dat anderen je daarbij willen helpen, is voor ons een basisvoorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling binnen en buiten de school.

Handelingsgericht werken
Onze school werkt met 1-Zorgroute, waarbij wij uitgaan van handelingsgericht werken met groepsplannen. Ons onderwijs sluit daardoor aan op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Deze manier van werken hanteren wij voor rekenen, spelling en technisch lezen. En voor groep 1 en 2 ook voor taal.

Kerndoelen

De kerndoelen, onze streefdoelen voor taal en rekenen, vormen het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod in deze vakken. Referentieniveaus beschrijven wat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen en waar wij naartoe werken. Voor taal gaat het om mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalverzorging. Voor rekenen om getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Onze lees-, taal- en rekenmethoden sluiten goed aan op de kerndoelen en referentieniveaus.

Ambities

In het schoolplan beschrijven wij eens per vier jaar onze ambities. Wij werken voortdurend aan onze kwaliteit en verdere verbeteringen van het onderwijs. Verbeteringen waar wij ons komende jaren specifiek op richten zijn:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de school, de leerlingenzorg en de eenduidigheid van werken
 • Zelfstandig werken bevorderen
 • Opbrengstgericht werken professionaliseren
 • Rekenonderwijs verbeteren door doorgaande lijn in didactiek
 • Spellingonderwijs verbeteren door doorgaande lijn schoolbreed te borgen
 • Een nieuwe methode voor taal gaan zoeken
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunen en begeleiden
 • Een leerlingvolgsysteem invoeren voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vanuit Passend Onderwijs handelingsgericht werken uitbouwen
 • De aanpak voor meerbegaafde leerlingen regelmatig actualiseren
 • Meer ICT-hulmiddelen inzetten

> Schoolplan

Methodes

Wij werken met vaste methodes op onze school, zodat wij er zeker van zijn dat alle onderdelen van de lesstof behandeld worden. Methodes vormen de leidraad van ons onderwijsprogramma. Ouders kunnen de methodes altijd inzien op school, bijvoorbeeld tijdens de informatieavonden.

Rapporten

In het najaar voeren de leerkrachten met alle ouders een vorderingengesprek over de ontwikkeling van hun kind. In februari/maart en voor de zomervakantie krijgen de leerlingen een rapport. In maart is er een rapportenavond voor de ouders, waar het rapport met de leerkracht wordt besproken.

De 2e rapportenavond in juni van groep 3 en 5 wordt gecombineerd met de bespreking van het derde en vijfde groepsonderzoek.