Kwaliteit

Ons team werkt permanent aan het verder verbeteren van het onderwijs. Daarom zijn we in het schooljaar 2021-2022 gestart met Stichting leerKRACHT. Daarnaast richten we ons jaarlijks op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld begrijpend lezen. Ons NT2 onderwijs zorgt ervoor dat kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, snel vertrouwd raken met de Nederlandse taal en goed mee kunnen doen op school.  

Toetsen

In groep 1 en 2 volgen wij de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters met behulp van observatielijsten. In groep 3 t/m 8 nemen we door het jaar heen, op vaste momenten, Cito-toetsen af. In deze groepen gebruiken we ook observatielijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We houden de ontwikkeling van leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht vult dit aan met extra informatie. De resultaten bespreken wij met de intern begeleider en de ouders. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport.

Zorg

Wij werken met een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit geeft aan welke ondersteuning wij leerlingen kunnen bieden. Voor de meeste kinderen is basisondersteuning voldoende, maar soms is extra ondersteuning nodig. Het SOP geeft aan hoe de school de basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis de school in huis heeft. De Ark maakt deel uit van Stichting Passend Onderwijs Haaglanden (SPPOH), het samenwerkingsverband voor de regio.

SCOH

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH en heeft een protestants-christelijke traditie. Deze krijgt vorm op een manier die past bij deze tijd en bij de omgeving, waarin wij werken. Onze kernwaarden zijn ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.